معاونت آموزشی

پاسخگویی مناسب به بخشنامه ها

برنامه ریزی برای ارزیابی کار معلم با حضور در کلاس درس

رسیدگی به موقع به حضور و غیاب و رفت و آمد دانش آموزان

برنامه ریزی برای اجرای تکالیف مهارت محور با همکاری معلمان

نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه هفتگی با توجه به جدول مواد درسی

برگزاری شورا های هم پایه و طراح و ارائه مباحث علمی مناسب و همکاران

انجام جلسات خصوصی و عمومی با معلمان در رابطه با عملکرد آموزشی آنان

ارائه پیشنهادات لازم در جهت آموزش درس به دانش آموزانی که مشکلات درسی دارند

ارائه پیشنهادات لازم در جهت آموزش درس به دانش آموزانی که مشکلات درسی دارند

همکاری در جهت حسن اجرای ارزشیابی توصیفی و مستمر بر اساس شناسایی توان علمی و آموزشی

برنامه ریزی برای رشد استعداد های دانش آموزان با اجرای مسابقات و فعالیت های گروهی و پژوهشی

هدایت و تشویق دانش آموزان جهت شرکت فعال آنان در جشنواره ها و همایش های علمی با همکاری معلمان

همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارائه راهکار های مناسب برای رفع مشکلات آموزشی

همکاری و تعامل با مدیر و معلمان و اولیا در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق رسیدن به اهداف دوره ابتدایی با بهره گیری از امکانات موجود در مدرسه

همکاری در تهیه و تنظیم برنامه سالانه – تقویم اجرایی و برنامه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان