توجه به بالا بردن ذهن ریاضی

آموزش مهارت های زندگی و استعداد های ورزشی با برگزاری کلاس های فوق برنامه

توجه خاص به آموزش خانواده ها

توجه به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزان با ایجاد برنامه های مناسب

ایجاد یک فضای سالم تربیتی و آموزشی

داشتن فضای علمی ، فرهنگی و هنری متناسب با مقطع تحصیلی دانش آموزان

آشنایی با زبان دوم و بالا بردن سطح خلاقیت هنر

توجه به فضای عاطفی و صمیمی با رعایت مسئله رابط برای دانش آموزان

پرورش یک شهروند خوب با آداب و اخلاق اجتماعی

برانگیختن خلاقیت دانش آموزان با اجرا و توجه به کار گروهی و تحقیقاتی

توجه خاص به آموزش همزمان معلمان با مباحث کتاب

توجه به مشارکت دانش آموز در امور مدرسه و کسب مهارت های لازم

توجه خاص ابتدا به پرورش و بعد به آموزش دانش آموزان

ایجاد دوستی و احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و ... جمهوری اسلامی

توجه به بهداشت روحی دانش آموزان و تفاوتهای فردی آنان

داشتن فضای صمیمی و شاد برای ایجاد انگیزه مستمر در دانش آموزان

آشنایی کامل معلمان با فن آوری روز و کاربرد آن در تدریس

توجه خاص به بهداشت جسمی دانش آموزان و تربیت یک انسان سالم

توجه خاص به تشویق بزرگنمایی عملکرد موفق دانش آموزان

هدفمند بودن کلیه فعالیت ها و اقدامات برای یک انسان مومن و معتقد

توجه به ورزش با برنامه ریزی برای ساعت ورزش در ورزشگاه

توجه خاص به روش دانش آموز محوری به جای مطالعه محوری و مشارکت دانش آموزان در تدریس

آشنا کردن دانش آموز با مهارت های زندگی برای یک آینده خوب

توجه به نقش مسائل دینی و اخلاقی و اعتقادی و مهارت های دینی با اجرای مراسم های روح بخش معنوی

استفاده از کادر مجرب برای رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی

توجه خاص به ارزشیابی توصیفی با تاکید برای دانش آموز و بالا بردن سطح آموزشی آنان و توجه به تکنولوژی روز

توجه خاص به اهداف دوره ابتدایی با توجه به ساحت های شش گانه

تربیت دانش آموزان خلاق متعهد با پشتکار مسئولیت پذیر و بهره مند از دانش و مهارت لازم برای ادامه تحصیل در دوره های بعدی و حضور متعادل و موثر در جامعه

تربیت یک دانش آموز پژوهش محور با ارائه راهکار های پژوهشی

توجه به حیطه دانش و مهارت های دانش آموزان تایید بر روش حل مسئله زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان با توجه به اردو و بازدید ها و مکان های علمی