آموزش به کارکنان ، معلمان ، اولیا و دانش آموزان با اجرای جلسات مختلف به منظور بالا بردن سطح آگاهی بهداشتی و موضوعات جدید روز

ارزیابی تغذیه و اختلالات تغذیه ای با توجه به نقش و اهمیت تغذیه در سلامت جسمی و فکری دانش آموزان

تهیه مطالب و پیام های بهداشتی متناسب با مناسبت ها و فصول مختلف سال و نصب در تابلوی بهداشتی

برگزاری مسابقات نقاشی و روزنامه دیواری و برگزاری برنامه های بهداشتی با مشارکت دانش آموزان

شناسایی دانش آموزانی که دچار بیماری های خاص هستند و اطلاع به اولیا آنان برای رفع بیماری

کنترل هر روز دانش آموزان از نظربیماری و ارجاع به اولیا آنان و ارجاع به مراکز بهداشتی

انجام کنترل قد و وزن دانش آموزان و ارائه توصیه های بهداشتی در این زمینه

بررسی سرویس های بهداشتی از نظر پاکیزگی بعد از هر زنگ تفریح

کنترل تغذیه دانش آموزان و ارائه پیام های مناسب مواد غذایی به دانش آموزان

دعوت از پزشک های متخصص برای معاینه دانش آموزان از نظر سلامتی

کنترل وظایف خدمتگزاران و ارائه توصیه های بهداشتی به آنان

کنترل رعایت بهداشت فردی و عمومی دانش آموزان به صورت مستمر

ارائه برنامه های بهداشتی در مناسبت های بهداشتی

ایجاد و بررسی پرونده های بهداشت روانی دانش آموزان