برنامه ریزی برای اجرای طرح پژوهش در کلاس ها

برنامه ریزی کار گروهی برای اجرای پروژه های علمی

هدایت معلمان برای استفاده از منابع علمی برای تدریس

برگزاری نمایشگاه از دست آورد های علمی دانش آموزان

برنامه ریزی برای اجرای مسابقات پژوهشی در هفته پژوهش

برنامه ریزی برای اردو و بازدید از مکان های علمی و پژوهشی

ایجاد توانایی انجام فعالیت های گروهی و هدایت دانش آموزان

توجه به استفاده همکاران از وسایل آموزشی مناسب جهت تدریس

تقویت فرآیند یادگیری و یاددهی و توجه ویژه به دروس تئوری و عملی

هدایت دانش آموزان برای شرکت در جشنواره های مختلف با همکاری معلمان

توجه به طرح شهاب با نظارت معلمان و تشکیل آن در رابطه با استعداد های مختلف دانش آموزان